top of page

PRIVATUMO POLITIKA

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remiantis yra tvarkomi www.bricola.lt svetainės (toliau – Spa BRÌCOŁA svetainė) lankytojų asmens duomenys.

1.2. Europos Sąjungoje, o kartu ir Lietuvoje, asmens duomenų apsaugai teikiama didelė reikšmė, todėl siekiame, kad Spa BRÌCOŁA svetainės lankytojai žinotų kada ir kokie jų asmens duomenys yra renkami, kaupiami, saugomi, kaip panaudojami. Kartu užtikriname, kad yra vykdomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai.

1.3. Spa BRÌCOŁA svetainėje asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi automatiniu būdu, teisėtais tikslais (t. y. siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus duomenų subjektui bei duomenų subjekto duoto sutikimo pagrindu), t. y. duomenų subjektas, registruodamasis Spa BRÌCOŁA svetainėje ir pažymėdamas atitinkamą laukelį, sutinka laikytis Spa BRÌCOŁA svetainės naudojimosi taisyklių, įskaitant, bet neapsiribojant, Spa BRÌCOŁA pirkimo-pardavimo taisyklių. Sutikimas galioja neribotą laiką iki duomenų subjektas atšauks savo sutikimą, apie tai informuodamas Spa BRÌCOŁA svetainės administratorių elektroniniu paštu: info@bricola.lt

1.4. Asmens duomenys, kaupiami Spa BRÌCOŁA svetainėje, yra tik tie, kuriuos Jūs savo noru pateikėte Spa BRÌCOŁA svetainėje.

2. Sąvokos

2.1. Administratorius – UAB „Michaelson boutique Hotel“ įgaliotas darbuotojas.

2.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

2.3. Asmens duomenų valdytojas – UAB „Michaleson boutique Hotel“, Įmonės kodas: 111805372, adresas: Žvejų g. 18A, LT-91241 Klaipėda.

2.4. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys pateikiami Spa BRÌCOŁA svetainėje, registruojant Pirkėjo paskyrą.

2.5. Paskyra – tai prisijungimo prie Spa BRÌCOŁA svetainės sąskaita, kuri sukuriama aktyviais Pirkėjo veiksmais pagal nurodytą veiksmų seką Spa BRÌCOŁA svetainėje ir kurioje yra saugomi Pirkėjo asmeniniai duomenys bei užsakymų istorija.

2.6. Paslaugos – visos Spa BRÌCOŁA svetainėje nurodytos Pirkėjui teikiamos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių, esančių Spa BRÌCOŁA svetainėje, pardavimą.

2.7. Pirkėjas – tai: (i) veiksnus pilnametis asmuo; (ii) juridiniai asmenys.

2.8. Slaptažodis – tai raidžių ir/ar skaičių kombinacija, sukurta ir naudojama Pirkėjo, siekiant registruotis Spa BRÌCOŁA svetainėje bei savo Paskyroje.

2.9. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio Spa BRÌCOŁA svetainėje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Spa BRÌCOŁA svetainės, ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.

2.10. Taisyklės – tai šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

2.11. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

2.12. Spa BRÌCOŁA svetainė – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.bricola.lt , valdoma UAB „Michaelson boutique Hotel“, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigtos ir veikiančios įmonės, kurios kodas – 111805372, adresas korespondencijai – Žvejų g. 18A, LT-91241 Klaipėda (duomenys apie įmonę saugomi ir kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, Klaipėdos filiale).

2.13. Partneris – tai asmuo, teikiantis prekes ar paslaugas UAB "Michaelson boutique Hotel", su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos arba projektai.

2.14. Spa BRÌCOŁA paskyros – tai Spa BRÌCOŁA paskyros įvairiuose socialiniuose tinkluose (pvz. Instagram), kuriose Spa BRÌCOŁA aktyviai bendrauja su savo esamais ir/ar potencialiais pirkėjais.

3. Asmens duomenys

3.1. Asmens duomenys yra asmens vardas ir pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas arba telefono numeris. Informacija, nesusijusi su konkrečiu asmeniu, pvz. Spa BRÌCOŁA svetainės lankytojų skaičius, į asmens duomenų sąvoką neįeina.

3.2. Asmens duomenys naudojami asmens identifikavimo ir sutarties tinkamo įvykdymo tikslais, taip pat tiesioginės rinkodaros tikslais (kai yra gautas duomenų subjekto sutikimas, išskyrus atvejus, kai toks sutikimas nėra būtinas), laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

4. Asmens duomenų išsaugojimas ir apdorojimas

4.1. Spa BRÌCOŁA svetainės lankytojo duomenys yra saugomi UAB „Michaelson boutique Hotel“ serveryje, kuris techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis yra apsaugotas nuo duomenų praradimo, sunaikinimo, prieigos, keitimo ar platinimo veiksmų. Duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Prieigą prie duomenų turi tik UAB „Michaelson boutique Hotel“ įgalioti asmenys, kurie atsakingi už serverio techninę, komercinę bei turinio redakcinę priežiūrą. Tačiau, nepriklausomai nuo reguliariai vykdomos kontrolės, absoliuti apsauga nuo visų galimų pavojų yra neįmanoma.

4.2. Spa BRÌCOŁA svetainės naudojimo metu surinkti duomenys, kaip IP adresas, prisijungimo prie svetainės data, laikas ir peržiūrėti puslapiai UAB „Michaelson boutique Hotel“ serveriuose yra kaupiami statistikos tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. UAB „Michaelson boutique Hotel“ gali atlikti statistinius vertinimus. IP adresas lankytojų identifikavimo tikslu nenaudojamas.

4.3. Asmens duomenų kaupimo ir tvarkymo tikslai:

gerinti Spa BRÌCOŁA svetainės prekių ir paslaugų pasiūlą;

teikti Jums kuo labiau personalizuotas paslaugas;

gerinti ir optimizuoti Spa BRÌCOŁA svetainę;

tobulinti klientų aptarnavimą;

vykdyti tiesioginę rinkodarą;

apdoroti sandorių informaciją;

tinkamai vykdyti sutartis su duomenų subjektais – tiekti prekes ir teikti paslaugas;

gerinti komunikaciją tarp Jūsų ir Spa BRÌCOŁA.

4.4. Jūsų nurodytas asmens vardas ir pavardė, pašto adresas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris naudojami siekiant apdoroti Jūsų prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus (pvz. sąskaitas faktūras), spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu, informuoti apie Spa BRÌCOŁA pasiūlymus, vykdyti kitus įsipareigojimus. Toks duomenų gavimas, apdorojimas ir naudojimas yra vykdomas Spa BRÌCOŁA pirkimo-pardavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą.

4.5. Jūsų asmens duomenys saugomi tol, kol turite galiojančią Paskyrą. Jūs galite bet kada panaikinti (uždaryti) savo Paskyrą Spa BRÌCOŁA svetainėje, tačiau tokiu atveju nebegalėsime teikti Jums prekių, paslaugų šiuo komunikaciniu kanalu.

4.6. Buhalterinės apskaitos dokumentai ir juose esantys Jūsų asmens duomenys saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą terminą (Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas “Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo”).

4.7. Po Paskyros panaikinimo Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Valdytojo naudojamame serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, kai Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiklą ar (ii) įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Spa BRÌCOŁA svetainė yra gavusi skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Spa BRÌCOŁA svetainė yra pastebėjusi atitinkamo Pirkėjo padarytus Spa BRÌCOŁA svetainėje paskelbtų pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimus; ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus arba pasibaigus teisėtam tikslui.

4.8. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo Paskyros Spa BRÌCOŁA svetainėje prisijungimo vardą ir prisijungimo slaptažodį, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų asmens duomenys jam tapo prieinami Spa BRÌCOŁA svetainėje, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Valdytoją.

4.9. Jeigu Valdytojas abejoja Pirkėjų pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

5. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

5.1. Surinkti asmens duomenys yra naudojami tik Valdytojo įmonės viduje, taip pat serverio valdytojo. Kitos įmonės turi prieigą prie šių duomenų tik tuomet, jeigu jos teikia paslaugas serverio valdytojui, taip pat jei jos padeda Valdytojui administruoti svetainę, vykdyti verslą, pristatyti Jums užsakytas prekes ar teikti paslaugas, jei šios šalys sutinka laikyti gautą informaciją konfidencialia ir nenaudoti kitais tikslais, kurie nenumatyti šiose taisyklėse.

5.2. Jūsų asmeninė informacija gali būti atskleista tik tada, kai manoma, kad būtina laikytis įstatymais nustatytų reikalavimų, išlaikyti svetainės politiką arba apsaugoti mūsų ar kitų asmenų teises, turtą.

5.3. Svetainėje surinkta ne asmeninė informacija apie lankytojus gali būti pateikta trečiosioms šalims rinkodarai, reklamai ar kitokiam naudojimui. Tokiu atveju Valdytojas kontroliuoja, kaip trečiosios šalys laikosi duomenų apsaugos reikalavimų ir yra už tai atsakingas.

5.5. Pirkėjo asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams, tik tokiems tikslams, kurie numatyti šiose taisyklėse, laikantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos tvarkos dėl asmens duomenų perdavimo į ES ar kitas užsienio šalis.

5.6. Jei Jūsų asmens duomenis bus nutarta atskleisti kitiems gavėjams, nei nurodyta šiose taisyklėse, o taip pat jeigu bus nutarta Jūsų asmens duomenis pateikti į užsienio šalis, mes suteiksime Jums informaciją apie tokį atskleidimą tuo metu, kai rinksime atitinkamus Jūsų asmens duomenis ir kai gausime Jūsų sutikimą dėl tokio atskleidimo.

6. Slapukų (Cookies) ir internetinio stebėjimo panaudojimas

6.1. Svetainės operatorius naudoja svetainę „Google Analytics“ marketingo ir optimizacijos tikslais. „Google Analytics“ suteikia galimybę tiksliau įvertinti lankytojo veiksmus svetainėje. Google pateikia tokį „Google Analytics“ veikimo būdo aprašymą:

6.2. Svetainė naudoja „Google Analytics“ tinklalapio analizės paslaugą, kurią teikia Google Inc. (Google). „Google Analytics“ naudoja slapukus – tekstinius failus, saugomus Jūsų kompiuteryje ir įgalina atlikti naudojimosi svetaine analizę. Slapukų surenkama informacija apie veiksmus svetainėje (įskaitant Jūsų IP adresą) bus persiunčiama ir saugoma Google serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šią informaciją Google naudos veiksmams svetainėje įvertinti, svetainės operatoriams skirtoms ataskaitoms apie svetainės aktyvumą sudaryti bei kitoms su svetaine ir interneto naudojimu susijusioms paslaugoms teikti. Google gali persiųsti šią informaciją trečiosioms šalims, jeigu to reikalauja įstatymai arba jei šios trečiosios šalys apdoroja informaciją Google pavedimu. Bet kokiu atveju, Google Jūsų IP adreso nesusies su kitais Google turimais duomenimis. Slapukai savarankiškai neįdentifikuoja konkretaus asmens. Duomenys surinkti slapukų pagalba daugiau susiję su konkretaus kompiuterio panaudojimu negu su konkrečiu interneto naudotoju, tačiau Jūs galite atsisakyti slapukų naudojimo, naršyklėje pasirinkdami tam tikrus nustatymus. Visgi atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju Jūs negalėsite išnaudoti visų svetainės teikiamų funkcijų. Naudodamiesi šia svetaine Jūs pareiškiate, kad sutinkate su Jūsų pateiktų duomenų Google apdorojimu aukščiau aprašytu būdu ir nurodytais tikslais.

6.3. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašomi šiose taisyklėse numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Spa BRÌCOŁA svetainės funkcijos jam gali neveikti.

6.4. Spa BRÌCOŁA svetainėje naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais Jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis Spa BRÌCOŁA svetainės funkcijų gali neveikti.

6.7. Kita Slapukų rūšis skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Spa BRÌCOŁA svetainė nenaudoja šios rūšies Slapukų, tačiau atkreipia Pirkėjų dėmesį, kad kai kurie Spa BRÌCOŁA svetainės Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Pirkėjas įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų Spa BRÌCOŁA svetainės Partnerį.

7. Nepilnamečių asmenų apsauga

7.1. Spa BRÌCOŁA svetainėje prekes ir paslaugas pirkti gali tik asmenys, sulaukę 18 metų.

8. Informacija ir kitos duomenų subjekto teisės

8.1. Jūs turite teisę paprašyti ataskaitos apie tai, kokius Jūsų asmens duomenis turi Valdytojas. Tokia ataskaita kartą per metus gali būti Jums teikiama nemokamai elektroniniu būdu. Jeigu pageidaujate ataskaitos popierinėje laikmenoje, Jūsų bus paprašyta atlyginti tokios ataskaitos parengimo išlaidų kompensacijos.

8.2. Jūs turite teisę pareikalauti ištaisyti neteisingą informaciją Jūsų asmens duomenyse, taip pat pareikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis iš Valdytojo duomenų bazės, ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant galiojančių ir taikomų teisės aktų nuostatų.

8.3. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą ir uždrausti naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

8.4. Jūs turite teisę bet kada uždaryti savo Paskyrą.

8.5. Norėdami pateikti savo prašymus, prašome kreiptis į Valdytoją.

8.6. Jūs turite teisę pateikti nusiskundimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo valstybinei priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

9. Partnerių nuorodos

9.1. Savo nuožiūra Valdytojas gali paskelbti Spa BRÌCOŁA svetainėje partnerių ar kitų trečiųjų šalių reklamą, pasiūlymus, akcijas, pateikiant nuorodas į atitinkamus internetinius puslapius. Šie partneriai ar trečiosios šalys turi nustatę savo privatumo politikas, todėl Valdytojas neatsako už minėtų internetinių puslapių turinį ir Jūsų veiklą juose.

10. Taisyklių / Privatumo politikos keitimas

10.1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės gali būti pakeistos Valdytojo sprendimu. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Spa BRÌCOŁA svetainėje. Todėl kviečiame Jus kartas nuo karto apsilankyti svetainėje ir peržiūrėti šių taisyklių redakciją.

10.2. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja taisyklių redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu. Tokiu atveju nebegalėsime tvarkyti Jūsų asmens duomenų Spa BRÌCOŁA svetainėje ir atitinkamai Jūs nebegalėsite naudotis Spa BRÌCOŁA svetainės paslaugomis.

10.3. Jei po Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės Spa BRÌCOŁA svetainės teikiamomis paslaugomis, bus laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.

11. Sutikimas

11.1. Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, ir patvirtinate, kad:

Jūs sutinkate pateikti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį) bei neprieštaraujate, kad Jūsų pateiktus asmens duomenis Valdytojas tvarkytų internetinės prekybos ir tiesioginės rinkodaros tikslu.

Jūs esate informuoti apie savo teisę susipažinti su Valdytojo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkdodaros tikslu. Pirkėjas gali bet kuriuo metu keisti ir/ar pildyti savo Asmens duomenis prisijungęs prie savo Paskyros, sukurtos Spa BRÌCOŁA svetainėje bei kreiptis el. paštu info@bricola.lt dėl pagalbos keičiant duomenis bei norint atsisakyti Paskyros.

11.2. Jei Pirkėjas nepageidauja, kad jo pateikti asmens duomenys būtų naudojami Spa BRÌCOŁA svetainėje tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas turi rašyti elektroninį laišką adresu info@bricola.lt ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių su tiesioginės rinkodaros informacija. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais. Pirkėjas gali atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje.

11.3. Paskutinis taisyklių paskelbimas: 2024 m. gegužės 18 d.

12. Pranešimas apie autorių teises

12.1. Spa BRÌCOŁA svetainės turinys, vizuali, grafinė ir su juo susijusi tekstinė informacija, yra UAB „Michaelson boutique Hotel“ ir / arba jos tiekėjų nuosavybė.

12.2. Naudojant Spa BRÌCOŁA svetainės turinį, vizualią, grafinę ir su juo susijusią tekstinę informaciją, būtina nurodyti, kad autorių teisės priklauso UAB „Michaelson boutique Hotel“ ir / arba jos tiekėjams.

12.3. Spa BRÌCOŁA svetainės turinys, vizuali, grafinė ir su juo susijusi tekstinė informacija, gali būti naudojami tik informaciniais, nekomerciniais ir asmeniniais tikslais.

12.4. Perspausdinti medžiagą iš Spa BRÌCOŁA svetainės galima tik gavus raštišką leidimą iš UAB „Michaelson boutique Hotel“ ir tuomet būtina nurodyti publikacijos šaltinį – Spa BRÌCOŁA svetainę ir kitus informacijos šaltinius, kurie minimi turinyje. Jeigu medžiaga viešinama internete, būtina pridėti nuorodą į Spa BRÌCOŁA svetainę.

12.5. Svetainės grafiniai vaizdai negali būti naudojami atskirai, be šalia jų esančio teksto.

12.6. Spa BRÌCOŁA prekės ženklo konsultantė ir svetainės grafikos dizainerė yra Akvilė Mikalauskaitė-Kalugina.

bottom of page